Upgrade to add your own logo

RO: Euro 2020 prin prisma InCites